Changing the World (Wide Web) 2015 1

Vet du om en norsk digital tjeneste som kan forandre verden? Do you know of a Norwegian digital service that can change the world? (english text further down). I år som i fjor ønsker Webdagene og Oslo Innovation Week å hedre noen av de som lager digitale tjenester som virkelig betyr noe. I fjor gikk prisen til Kahoot! som nå har over 50 millioner brukere i 180 ulike land. Alle bransjer og områder er velkomne. I fjor hadde vi kandidater innen alt fra shipping til helse. Kriteriene er som følger:

  1. En norsk tjeneste
  2. Må være lansert
  3. Må kunne bety noe for mange mennesker
  4. Har begrenset med ressurser og trenger litt ekstra oppmerksomhet

Det kan være en mobilapp, en webapplikasjon, en nettside eller lignende. Kriteriet er at det er en digital tjeneste i den forstand at brukeren kan gjøre noe der, ikke bare lese. Prisen deles ut på Webdagene og de tre fremste kandidatene presenteres 13.oktober på et gratis arrangement hos Netlife Research. I tillegg til dette vil vinneren få oppmerksomhet hos de 1000 personene som er på Webdagene og den vil bli annonsert og promotert i diverse andre kanaler.

Har du laget noe som du selv mener fortjener denne oppmerksomheten? Fyll ut skjemaet her. Vet du om noen som burde være med? Skriv i kommentarfeltet så kontakter vi dem. Fristen er 25.september.

And now in english:
Do you know of a Norwegian digital service that can change the world? This year as last year Webdagene and Oslo Innovation Week wish to honor those who create digital services that really matter. Last year the prize went to Kahoot! which now has over 50 million users in 180 different countries. All industries are welcome. Last year we had candidates in everything from shipping to health. The criterias are as follows:

  1. A Norwegian service
  2. Must be launched
  3. Must mean something to many people
  4. Needs this kind of attention due to limited resources

It can be a mobile app, a web application, a web site or similar. The criterion is that it is a digital service in the sense that the user can do something there, not just read. The prize winner is announced on Webdagene and the three leading candidates will be presented on 13 October at a free event at Netlife Research. Besides this the winner will get the attention of the 1,000 people at Webdagene and it will be announced and promoted in various other channels.

Have you created something that you think deserve this attention? Fill out the form here. Do you know someone who should be involved? Leave a comment with your suggestion and we will contact them. The deadline is 25 September.